drzost

hanka | 07.05.2013

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZASTRAŠUJE RODIČE, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ ÚČAST SVÉHO DÍTĚTE V PLOŠNÝCH TESTECH.
RODIČ JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE JE OPRÁVNĚN ODMÍTNOUT ÚČAST SVÉHO DÍTĚTE I V TÉTO AKTIVITĚ ŠKOLY, PROTOŽE NENÍ UKOTVENA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY JAKO POVINNÁ PRO RODIČE (DĚTI)

Od: podpora59 <podpora59@csicr.cz>
Datum: 6. 5. 2013
Předmět: RE: Žádost o informaci ohledně testování 5. a 9. tříd

Dobrý den,nesouhlas rodičů/zákonných zástupců není důvodem pro uvolnění žáků z druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

Druhá celoplošná generální zkouška je vyhlášeným zjišťováním výsledků vzdělávání ve smyslu § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž není v rámci vyhlášení ministerstvem podmíněno souhlasem rodičů/zákonných zástupců. Stejně, jako se žák účastní dalších aktivit, které jsou standardní součástí vzdělávání (zkoušky v rámci vzdělávání ve škole, účast na jednotlivých předmětech, účast na seminářích, přednáškách, projektových dnech ve škole atd.), účastní se i druhé celoplošné generální zkoušky. Stejně jako v jiných případech i zde může zákonný zástupce žáka omluvit z účasti na vzdělávání. Omluva žáka je pak řešena na úrovni školy standardním způsobem a není nutné zvlášť hlásit ani v systému evidovat. Ovšem stejně jako v ostatních případech taková omluva musí být řádná. Zda je omluva řádná (z hlediska důvodů, doby, kdy k omluvě dojde a jakou formou) posuzuje ředitel školy. Vychází přitom zejména ze školského zákona a školního řádu.Přitom podle § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona jsou žáci povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy a podle § 22 odst. 3 písm. d) školského zákona dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nepřítomnost (a její omluva) přitom nesmí být v rozporu s povinností vzdělávat se (viz též § 31 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů).Ředitel školy je povinen dle § 164 odst. 1 písm. g) školského zákona zajistit spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, a zároveň dle § 164 odst. 1 písm. d) vytvořit podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekci.Důvodem pro omluvu tak může být např. nemoc, ovšem prostý nesouhlas s ministerstvem vyhlášeným ověřováním výsledků vzdělávání žáků a tedy nesouhlas s poskytováním vzdělávání podle školského zákona by mohl být jen těžko důvodem pro řádnou omluvu.Nutno podotknout, že s nesouhlasem rodičů jsme se setkali již v minulém školní roce v rámci první celoplošné generální zkoušky. Ukázalo se ovšem, že nesouhlas rodičů vychází z mylných informací o testování - bohužel prezentovaného často špatně veřejnosti ze strany médií či různých školských portálů, které si nezjistili reálné informace o systému. Je tak možné odkázat rodiče na webové stránky projektu NIQES, který obsahuje bližší informace o charakteru samotného testování, jeho závěrech, dopadech, účelech atd.Věřím, že se Vám podaří pojmout účast na ověřování výsledků vzdělávání tak, aby byla pro žáky Vaší školy, jejich rodiče i pro Vaše pedagogy přínosem.S přáním pěkného dne

Mgr. Marie Picková
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
' +420 251 023 112, +420 728 107 312
; marie.pickova@csicr.cz

Přidat nový příspěvek