Rady pro rodiče a školy 

 

Zde nabízíme vzorový dopis (upravte si pro rok 2013) pro rodiče, který vyjadřuje nesouhlas s účastí dítěte v testování:

https://docs.google.com/document/pub?id=1a32dIJ8fLAei3_0YIie8hmVB5EzXfobOjcDwmACFhJs

(Dopis můžete předat škole  a požádat ji, aby vaše dítě mělo jinou vzdělávací činnost místo testování.)

 

Zde nabízíme právní rozbor, který dokládá "nepovinnost" účasti dítěte na tomto testování:

https://docs.google.com/document/pub?id=1aIVbAIj4USvgLrhHYRpRhQoWIBvhpbSeMkoYNkYK9Lo

(V případě postihu z důvodu odmítnutí účasti dítěte v tomto testování máme přislíbenou podporu Českého helsinského výboru.) 

 

Zde nabízíme vzor dopisu (upravte pro rok 2013) pro školy adresovaný na Českou školní inspekci - žádost o uvolnění z účasti školy v testování:

 https://docs.google.com/document/pub?id=1VYkqIgjlOTqa_5bWUm-otHtv8bbtfePuqPlsjDAvXRU

(Školám, které budou postihovány za neúčast budeme zprostředkovávat právní podporu a medializovat případy takových postihů.) 

 

Zde nabízíme školám formulář, jak si ověřit souhlas/nesouhlas rodiče s účastí dítěte v testování a respektovat tak práva a rozhodnutí jednotivých rodičů:

https://docs.google.com/document/pub?id=1H5Ijis3M04sABJATYQUzynL20He4CfZuaccXux39mMQ

(Věříme, že pro školu je možné připravit vzdělávací činnosti pro žáky neúčastnící se testů, děkujeme.)

--------------------------

 

Tyto rady jsou pro rodiče i pro školy  zároveň, pokud je čtete jako rodič dítěte 5. nebo 9. ročníků, pošlete škole tyto informace nebo vzor dopisu níže. Pokud je čtete jako škola, předejte tyto informace níže rodičům 5. a 9. ročníků. Školy s podporou rodičů, kteří nesouhlasí s otestováním dítěte mohou přispět ke zrušení povinnosti testování, mohou získat podporu svých zřizovatelů, obcí a krajů. Rodiče s podporou škol, mohou i individálně informovat Ministerstvo školství i Českou školní inspekci, že neumožní otestování svého dítěte. Případně nám jako rodiče nebo škola sdělte vhodnější kroky a my je rádi zveřejníme jako rady pro další školy a rodiče.

 

1)

Školy dostaly dopis od České školní inspekce s oznámením, že účast v plošném testování je povinnost školy dle zákona.

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Testovani-5_9/Celoplosna-gen-zkouska-upresneni-povinnosti-skol.pdf

V dopise je odkaz na § 171

Zde tedy přidáváme jeho přesné znění:

 

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) § 171 (2) Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy ve vzdělávání a programy zjišťování výsledků vzdělávání, včetně podmínek a kritérií pro jejich financování ze státního rozpočtu.

 

Tedy tento jeden bod, na který odkazuje Česká školní inspekce (ČŠI), umožňuje ministerstvu vyhlásit programy zjišťovat výsledků vzdělávání. Aktuálně vyhlášený program ministerstvem obsahuje kromě plošného testování také účast v mezinárodním průzkumu PISA, který je vědecky vedeným výzkumem. Plošné testování však není vědeckým výzkumem, plošné testování v ČR je plánováno jako plošná kontrola výsledků všech škol a všech žáků 5. a 9. ročníků. Výsledkem testování bude několik čísel, které budou srovnávat žáky a školy v ČR vzájemně mezi sebou. 

Ve výzkumných testech PISA, které jsou průzkumem pouze na vzorcích populace, což je standardní vědecká metoda zjišťování, jsou srovnávány státy mezi sebou, dle údajů z průzkumu. Státy lze srovnávat mezi sebou, pokud odborníci správně interpretují data na základě metodologie výzkumu. Zaváděné nové testování v ČR není takovým výzkumným zjišťováním, není založeno na průzkumu vzorku polpulace, je zaměřeno na srovnávání celé jedné generace dětí, srovnávání nesrovnatelných podmínek škol a nesrovnatelných osobností žáků. Není "neinvazivním" vědeckým průzkumem jako PISA,  je "invazivní" metodou, která přímo ovlivní práci školy, plány a vzdělávací aktivity školy, a tím odporuje dalším částem školského zákona, kde jsou definovány oblasti pravomoci škol, rad škol, zřizovatelů škol (obce, kraje), ředitelů, učitelů a rodičů.

 

Vyzýváme tedy školy, které chtějí vyjádřit svůj nesouhlas, využijte informace z tohot webu, zvažte další právní poradenství ohledně školského zákona, obraťte se na své zřizovatele, na své školní rady a zveřejněte svá stanoviska nebo je zašlete na MŠMT a ČŠI. Plánované testování nemusí být povinné dle zákona, tak jak to interpretuje Česká školní inspekce. Není možné nutit školy k účasti bez souhlasu ředitelů, obcí a krajů a rodičů. Možná jsou nové plošné testy povinné jen pro několik málo škol, které zřizuje MŠMT a nelze je interpretovat jako povinné pro většinu základní škol, které jsou zřizované obcemi, svazky obcí, městy a kraji.

 

2) V dopise od ČŠI školám je uvedeno, že škola může zdůvodnit neúčast v testování, v dopise je výčet důvodů a je tam uvedeno že "nejde o úplný výčet", je tam například uveden důvod:
- Jiné technické problémy – škola dočasně nevyužívá vlastní prostory, nemá žádná PC, apod.
Školy mohou jako "další důvody" pro neúčast zaslat ČŠI například: "Testování nelze včenit do vyučování dle ŠVP, neumožňuje naplnění vzdělávacích cílů školy, apod."  
 
 

3) Jako škola můžete také upozornit své rodiče dětí v 5. a 9. ročníku na vzorový dopis, který vám mohou adresovat:

(na základě více takových dopisů od rodičů, pak můžete znovu se obracet na zřizovatele, MŠMT a ČŠI)